Unsere

Zertifikate

VDS Anerkennung Errichter für Gefahrenmeldeanlagen

VDS Anerkennung Errichter für Gefahren-meldeanlagen

VdS Zertifizierung Dienstleister nach DIN EN 16763

VdS Zertifizierung Fachfirma nach DIN 14675

VDS Anerkennung Qualitätsmanagement-system ISO 9001

VDS Anerkennung Qualitäts-management-system ISO 9001

Präqualifikation nach § 6a VOB/A, § 6a EU VOB/A, § 6a VS VOB/A